GT GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000934151
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-11-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/56008/21/674]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-11-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WOŁOSKA nr domu 22A kod pocztowy 02-675 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.10.2021 R., REP. A NR 7414/2021, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE2021-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIENTEK2021-11-23 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ JAN2021-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.772 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 277.200,00 ZŁOTYCH2021-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOWSKI2021-11-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.772 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 277.200,00 ZŁOTYCH2021-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego554400,00 ZŁ2021-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1554400,00 ZŁ2021-11-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIENTEK2021-11-23 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ JAN2021-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOWSKI2021-11-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2021-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy124 PRODUKCJA METALI2021-11-23 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2021-11-23 do dziś
327 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2021-11-23 do dziś
431 0 PRODUKCJA MEBLI2021-11-23 do dziś
532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2021-11-23 do dziś
633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2021-11-23 do dziś
746 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2021-11-23 do dziś
846 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2021-11-23 do dziś
946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów