GRUPA VEDO JERZY KOCZUR SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000933100
Numer REGON: 520475226
Numer NIP: 9372739315
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/10856/21/831]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA VEDO JERZY KOCZUR SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina WILAMOWICE miejscowość HECZNAROWICE2021-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość HECZNAROWICE ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 141 kod pocztowy 43-330 poczta HECZNAROWICE kraj POLSKA 2021-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.11.20212021-11-18 do dziś
228-12-2021 ROKU; REPERTORIUM A NUMER 4018/2021, NOTARIUSZ TOMASZ JANIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ; UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI (§ 1-§ 15) I PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZUR2021-11-18 do dziś
2. ImionaJERZY2021-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-11-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-11-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-11-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNA PROPSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3665445062021-11-18 do dziś
4. Numer KRS0000663155 2021-11-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-11-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 PLN2021-11-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 PLN2021-11-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 PLN2021-11-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-11-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZUR2021-11-18 do dziś
2. ImionaJERZY2021-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGÓRECKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaMARTYNA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-01-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-11-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2021-11-18 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-11-18 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2021-11-18 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-11-18 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-11-18 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-11-18 do dziś
747 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-11-18 do dziś
847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-11-18 do dziś
945 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów