KANCELARIA PRAWNICZA SKIBIŃSKI ZWOLAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-11-30 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000932813
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-11-16
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11078/21/538]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKANCELARIA PRAWNICZA SKIBIŃSKI ZWOLAK SPÓŁKA JAWNA2021-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2021-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. PLAC JANA MATEJKI nr domu 21B nr lokalu 16 kod pocztowy 65-056 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2021-11-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@KANCELARIASKIBINSKI.PL2021-11-16 do dziś
4. Adres strony internetowejKANCELARIASKIBINSKI.PL2021-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.09.2021R.2021-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBIŃSKI2021-11-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWOLAK2021-11-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAROSŁAW2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, PRZY CZYM DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTĘ 30.000,00 ZŁ NETTO LUB W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ OKRESOWYCH KWOTĘ 60.000,00 ZŁ NETTO W OKRESIE JEDNEGO ROKU OBROTOWEGO WYMAGANE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE WSPÓLNIKA ANDRZEJA SKIBIŃSKIEGO LUB ŁĄCZNE DZIAŁANIE KTÓREGOKOLWIEK Z POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW I WSPÓLNIKA ANDRZEJA SKIBIŃSKIEGO2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBIŃSKI2021-11-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWOLAK2021-11-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAROSŁAW2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2021-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-11-16 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów