NOVY NURT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-11-30 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000932748
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-11-16
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/31553/21/410]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejPROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2021-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNOVY NURT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2021-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2021-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. FRYDERYKA CHOPINA nr domu 41 nr lokalu 2 kod pocztowy 20-023 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2021-11-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOLGA@NOVYNURT.PL2021-11-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.NOVYNURT.PL2021-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.2021 R.2021-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-16 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-11-16 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100,00 ZŁ2021-11-16 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokryty1002021-11-16 do dziś
3. TbdNIE2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nie dotyczyAZ2021-11-16 do dziś
2. Nie dotyczy952021-11-16 do dziś
3. Nie dotyczyEMISJA NOWYCH AKCJI NIE MOŻE NARUSZAĆ MINIMALNEGO STOSUNKU LICZBY GŁOSÓW PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE ZAŁOŻYCIELSKIE DO OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW PRZYPADAJĄCYCH NA WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI, KTÓRY WYNOSI 1.05 (SŁOWNIE: JEDEN, PIEĆ)% W PRZYPADKU EMISJI NOWYCH AKCJI, KTÓRA MOGŁABY NARUSZYĆ TEN STOSUNEK, LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI ZAŁOŻYCIELSKICH ULEGA ODPOWIEDNIEMU ZWIĘKSZENIU.2021-11-16 do dziś
21. Nie dotyczyAN2021-11-16 do dziś
2. Nie dotyczy52021-11-16 do dziś
3. Nie dotyczyWSZYSTKIE AKCJE SERII AN SĄ UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNA AKCJA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DO 150% DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ. WOBEC TYCH AKCJI JEST WYŁĄCZONE PRAWO GŁOSU2021-11-16 do dziś
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 11 - Ignoruj
1. IgnorujNIE2021-11-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuRADA DYREKTORÓW2021-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI RADA DYREKTORÓW SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH DYREKTORÓW ALBO JEDNEGO DYREKTORA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUBRZYCKA2021-11-16 do dziś
2. ImionaOLGA NATALIA2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2021-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUBRZYCKA ZIĘBA2021-11-16 do dziś
2. ImionaIWONA EWA2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2021-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2021-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 51 PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2021-11-16 do dziś
211 04 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH2021-11-16 do dziś
311 05 Z PRODUKCJA PIWA2021-11-16 do dziś
446 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2021-11-16 do dziś
547 25 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów