AMT INWESTYCJE SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-11-30 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000932730
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-11-16
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/53848/21/553]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAMT INWESTYCJE SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 58C nr lokalu 33 kod pocztowy 02-496 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.06.2021 R. KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA SMOLIŃSKA DARIUSZ NURZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA REP A 5632/20212021-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2021-11-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ZBIGNIEW2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNE WARTOŚCI 500,00 ZŁ2021-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYSZCZUK2021-11-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IRENA2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNE WARTOŚCI 500,00 ZŁ2021-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2021-11-16 do dziś
2. ImionaARTUR RYSZARD2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNE WARTOŚCI 4000,00 ZŁ2021-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST: A. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST NIŻSZA, BĄDŻ RÓWNA 500000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DZIAŁANIE KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 500000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) - WSPÓLDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2021-11-16 do dziś
2. ImionaARTUR RYSZARD2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRZEGORZEWSKI2021-11-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JERZY2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-16 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2021-11-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-11-16 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-11-16 do dziś
377 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2021-11-16 do dziś
481 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2021-11-16 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2021-11-16 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-11-16 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-11-16 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2021-11-16 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów