AQUA TEAM GRUPA SBS PIOTR TOBOLSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000932545
Numer REGON: 520451208
Numer NIP: 8522676982
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2024-04-03
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/6656/24/57]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA TEAM GRUPA SBS PIOTR TOBOLSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2021-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. ŚWIERCZEWSKA nr domu 7 kod pocztowy 71-066 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2021-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.11.20212021-11-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 LISTOPADA 2021 R., REP. A NR 7217/2021, NOTARIUSZ MARIUSZ CHMIELEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO PARAGRAFY: 7, 8, 11, 13, - DODANO PARAGRAF: 13A.2021-12-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.03.2024 R., REPERTORIUM A NR 1326/2024, NOTARIUSZ MARIUSZ CHMIELEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, - ZMIENIONO: § 1, § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12 ORAZ § 13A UST. 4 - DODANO: § 14A ORAZ § 162024-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOBOLSKI2021-11-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYSZŁOŚĆ FUNDACJA RODZINNA2024-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5270981302024-04-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2024-04-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2024-04-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2024-04-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2024-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2024-04-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2024-04-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM I ZOBOWIĄZANYM DO SAMOISTNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - PIOTR TOBOLSKI.2024-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOBOLSKI2021-11-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRADOSZ2021-11-16 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2021-11-16 do dziś
21. NazwiskoTOBOLSKA2021-12-22 do dziś
2. ImionaHANNA2021-12-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2021-12-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2021-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-11-16 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-11-16 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-11-16 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-11-16 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2021-11-16 do dziś
647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-11-16 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-11-16 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-11-16 do dziś
973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2023 okres OD 16.11.2021 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.11.2021 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów