ECO CRYPTO FARMING SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-12-07 godz. 17:20:22
Numer KRS: 0000932236
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-11-16
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/50177/21/195]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaECO CRYPTO FARMING SPÓŁKA AKCYJNA2021-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO 19.05.2021 R. NOTARIUSZ RAFAŁ BRANDT. KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ 46A/27 W WARSZAWIE. REPERTORIUM A NR 1131/2021.2021-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-16 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-11-16 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2021-11-16 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji100000002021-11-16 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2021-11-16 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego250000,00 ZŁ2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002021-11-16 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2021-11-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100000002021-11-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-11-16 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2021-11-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROUWER2021-11-16 do dziś
2. ImionaJACOB ROKUS2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBERGMAN2021-11-16 do dziś
2. ImionaARJEN PETER2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-16 do dziś
21. NazwiskoKOLASIŃSKI2021-11-16 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-16 do dziś
31. NazwiskoBARTOSZEWSKI2021-11-16 do dziś
2. ImionaGABRIEL2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBARTOSZEWSKI2021-11-16 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW WACŁAW2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA2021-11-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2021-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2021-11-16 do dziś
201 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2021-11-16 do dziś
320 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2021-11-16 do dziś
433 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-11-16 do dziś
535 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-11-16 do dziś
635 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-11-16 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-11-16 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-11-16 do dziś
947 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów