CUBILE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000932094
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-09-01
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/5049/23/259]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBILE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2022-08-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. MORSKA nr domu 32 kod pocztowy 75-212 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2022-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.11.20212021-11-10 do dziś
217.05.2022 R., REP „A” NR 4039/2022, PIOTR GRZESZAK - NOTARIUSZ W SŁUPSKU, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, DODANO: PRZED § 2 TYTUŁ ROZDZIAŁU, UST. 2 DO § 2, PRZED § 4 TYTUŁ ROZDZIAŁU, PRZED § 5 TYTUŁ ROZDZIAŁU, UST. 2-7 DO § 5, PRZED § 8 TYTUŁ ROZDZIAŁU, PRZED § 11 TYTUŁ ROZDZIAŁU, PRZED § 12 TYTUŁ PODROZDZIAŁU, PRZED § 16 TYTUŁ PODROZDZIAŁU, NADANO NOWE BRZMIENIE: § 3, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17.2022-08-11 do dziś
305.12.2022 R., REP „A” NR 9547/2022, PIOTR GRZESZAK - NOTARIUSZ W SŁUPSKU, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, DODANO: PKT 10 DO § 4.2023-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2021-11-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250,00 ZŁ2022-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2021-11-10 do dziś
2. ImionaOLENA2021-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2021-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZELEŃ2022-08-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2022-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2021-11-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCZELEŃ2023-02-08 do dziś
2. ImionaANNA2023-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-08 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-02-08 do dziś
21. NazwiskoCZELEŃ2023-02-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2023-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-08 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-02-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-11-10 do dziś
255 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2021-11-10 do dziś
359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-11-10 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-11-10 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-11-10 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-11-10 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-11-10 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-11-10 do dziś
949 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2023-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.03.2023 okres OD 10.11.2021 DO 31.12.20222023-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów