L&K WATERDREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000932056
Numer REGON: 520452811
Numer NIP: 5892068948
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/542286/23/82]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL&K WATERDREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina ŻUKOWO miejscowość NIESTĘPOWO2021-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość NIESTĘPOWO ulica UL. RADUŃSKA nr domu 24A kod pocztowy 83-331 poczta NIESTĘPOWO kraj POLSKA 2021-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.20212021-11-15 do dziś
216-03-2022 R., ZM. § 14, § 15 UMOWY2022-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIDZIŃSKI2021-11-15 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ARKADIUSZ2021-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN2021-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIDZIŃSKI2021-11-15 do dziś
2. ImionaKAROL DOMINIK2021-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN2021-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2022-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIDZIŃSKI2022-05-12 do dziś
2. ImionaKAROL DOMINIK2022-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCŻŁONEK ZARZĄDU2022-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIDZIŃSKI2021-11-15 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ARKADIUSZ2021-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2021-11-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy130 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2021-11-15 do dziś
231 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2021-11-15 do dziś
333 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2021-11-15 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-11-15 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2021-11-15 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2021-11-15 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-11-15 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-11-15 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2022 okres OD 15.11.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.11.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.11.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów