HIGHWAY & CZECH DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000932030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-11-15
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/23189/21/510]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHWAY & CZECH DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2021-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. JABŁONIOWA nr domu 20 kod pocztowy 80-175 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.09.2021, REP.A NR 4448/2021, NOTARIUSZ JOANNA TUMASZ, KANCELARIA ŁUKASZ GANCZEWSKI JOANNA TUMASZ NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA,2021-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2021-11-15 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2021-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH2021-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECH2021-11-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ EDMUND2021-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2021-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2021-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 ZŁ2021-11-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPOWAŻNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST: A) W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA POWYŻEJ KWOTY 300.000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, B) W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2021-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2021-11-15 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2021-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECH2021-11-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ EDMUND2021-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-11-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-11-15 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-11-15 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-11-15 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-11-15 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-11-15 do dziś
643 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2021-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów