OPATOWSKI KLUB MIŁOŚNIKÓW SPORTU

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000931626
Numer REGON: 520449980
Numer NIP: 8631706216
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-11-16
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/12347/21/548]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2021-11-16 do dziś
3. NazwaOPATOWSKI KLUB MIŁOŚNIKÓW SPORTU2021-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OPATOWSKI gmina OPATÓW miejscowość OPATÓW2021-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość OPATÓW ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 25 kod pocztowy 27-500 poczta OPATÓW kraj POLSKA 2021-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DATA SPORZĄDZENIA STATUTU: 21.10. 2021 R.; ZMIANA STATUTU 26.10.2021 R., § 182021-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KLUBU, RÓWNIEŻ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANYST2021-11-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2021-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJERCZAK2021-11-16 do dziś
2. ImionaARTUR2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANYST2021-11-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJERCZAK2021-11-16 do dziś
2. ImionaKAROL2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSOWSKI2021-11-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2021-11-16 do dziś
293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2021-11-16 do dziś
393 29 A DZIAŁALNOŚĆ POKOJÓW ZAGADEK, DOMÓW STRACHU, MIEJSC DO TAŃCZENIA I W ZAKRESIE INNYCH FORM ROZRYWKI LUB REKREACJI ORGANIZOWANYCH W POMIESZCZENIACH LUB W INNYCH MIEJSCACH O ZAMKNIĘTEJ PRZESTRZENI2021-11-16 do dziś
493 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-11-16 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2021-11-16 do dziś
693 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2021-11-16 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-11-16 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-11-16 do dziś
994 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów