MOBI HOUSE BARTKOWIAK SZACHTA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000931204
Numer REGON: 520454490
Numer NIP: 5922286875
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-11-16
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/21880/21/466]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMOBI HOUSE BARTKOWIAK SZACHTA SPÓŁKA JAWNA2021-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina ZBLEWO miejscowość ZBLEWO2021-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ZBLEWO ulica UL. BIAŁACHOWSKA nr domu 1A kod pocztowy 83-210 poczta ZBLEWO kraj POLSKA 2021-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.10.2021R.2021-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOK SZACHTA2021-11-16 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZACHTA2021-11-16 do dziś
2. ImionaPATRYCJUSZ MAREK2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOK BARTKOWIAK2021-11-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JUSTYNA2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTKOWIAK2021-11-16 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ADAM2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOK SZACHTA2021-11-16 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZACHTA2021-11-16 do dziś
2. ImionaPATRYCJUSZ MAREK2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOK BARTKOWIAK2021-11-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JUSTYNA2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTKOWIAK2021-11-16 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ADAM2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2021-11-16 do dziś
222 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2021-11-16 do dziś
323 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2021-11-16 do dziś
424 PRODUKCJA METALI2021-11-16 do dziś
525 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2021-11-16 do dziś
628 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-11-16 do dziś
729 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-11-16 do dziś
831 PRODUKCJA MEBLI2021-11-16 do dziś
933 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów