TAMI BAJDA I MROWIEC SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000931135
Numer REGON: 240610296
Numer NIP: 5732690165
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2024-03-08
Sygnatura akt[RDF/584198/24/650]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMI BAJDA I MROWIEC SPÓŁKA JAWNA2021-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2021-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. LUDWIKI nr domu 8 kod pocztowy 42-226 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2021-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123-09-2021 R.2021-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2021-11-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DN. 23.09.2021 R. WSPÓLNIKÓW TAMI SPÓŁKI CYWILNEJ - TADEUSZA BAJDY (NIP 5731027275, REGON 150113601), IWONY MĄCZKOWSKIEJ-MROWIEC (NIP 5731247077, REGON 242803705), MIROSŁAWA MROWCA (NIP 5730300102, REGON 150164449) ORAZ KATARZYNY POŁTOWICZ (NIP 5732694996, REGON 389772617) O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH W TAMI BAJDA MROWIEC SPÓŁKĘ JAWNĄ Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE.2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTAMI SPÓŁKA CYWILNA, SPÓŁKA CYWILNA2021-11-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-11-16 do dziś
5. Numer REGON2406102962021-11-16 do dziś
6. Numer NIP57326901652021-11-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJDA2021-11-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ROMAN2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄCZKOWSKA MROWIEC2021-11-16 do dziś
2. ImionaIWONA KATARZYNA2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROWIEC2021-11-16 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŁTOWICZ2021-11-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKOM TADEUSZOWI BAJDA I MIROSŁAWOWI MROWIEC PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRAWO OKREŚLONE WYŻEJ WSPÓLNICY WYKONUJĄ ŁĄCZNIE. WSPÓLNIKOM IWONIE MĄCZKOWSKA-MROWIEC I KATARZYNIE POŁTOWICZ PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ZOSTAJE WYŁĄCZONE.2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJDA2021-11-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ROMAN2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROWIEC2021-11-16 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-11-16 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-11-16 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-11-16 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2021-11-16 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2021-11-16 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-11-16 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-11-16 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-11-16 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.11.2021 DO 31.12.20212023-06-15 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
3OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów