DREKODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000931134
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/9727/21/800]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 382097650 NIP 87927082782022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDREKODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃSKI gmina LUBICZ miejscowość LUBICZ DOLNY2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBICZ DOLNY ulica UL. MOSTOWA nr domu 40 kod pocztowy 87-162 poczta LUBICZ DOLNY kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.09.2021 R., NOTARIUSZ W TORUNIU TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI NOTARIUSZ W TORUNIU, UL. MAŁE GARBARY 5, REP. A NR 6527/20212022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale29.09.2021, PRZEKSZTAŁCENIE DREKODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W DREKODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/2021 WSPÓLNIKÓW W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z DNIA 29.09.2021 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA IGNACEGO OLSZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL.MAŁE GARBARY 5, REP.A NR 6527/2021.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDREKODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000763601 2022-01-03 do dziś
5. Numer REGON3820976502022-01-03 do dziś
6. Numer NIP87927082782022-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały899 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44950 ZŁ2022-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ2022-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2022-01-03 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2022-01-03 do dziś
346 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2022-01-03 do dziś
446 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2022-01-03 do dziś
546 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-01-03 do dziś
649 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2022-01-03 do dziś
766 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2022-01-03 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-01-03 do dziś
901 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów