GRUPA TWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000931039
Numer REGON: 021430900
Numer NIP: 8862961173
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[RDF/405866/22/948]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021430900 NIP 88629611732021-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA TWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO nr domu 81 kod pocztowy 52-232 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.09.2021 R., NOTARIUSZ ANNA SZERER, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU PRZY UL. SŁOWACKIEGO NR 16, REP. A NR 7358/20212021-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-12-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale28.09.2021, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI „TWS GB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2 ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „TWS GB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z DNIA 28.09.2021 R., PODJĘTEJ PRZED NOTARIUSZ ANNĄ SZERER Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WAŁBRZYCHU PRZY UL. SŁOWACKIEGO NR 16, REP. A NR 7358/20212021-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„TWS GB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” , SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-12-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-12-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000374671 2021-12-01 do dziś
5. Numer REGON0214309002021-12-01 do dziś
6. Numer NIP88629611732021-12-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMUKOWSKA2021-12-01 do dziś
2. ImionaDOROTA AGNIESZKA2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały101 (STO JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.050,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.2022-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZÓWKA2021-12-01 do dziś
2. ImionaBARBARA MARTA2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały101 (STO JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.050,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.2022-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10100,00 ZŁ2021-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMUKOWSKI2022-05-09 do dziś
2. ImionaWIEŃCZYSŁAW KRYSTIAN2022-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZÓWKA2022-05-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRZYSZTOF2022-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSMUKOWSKA2022-05-11 do dziś
2. ImionaDOROTA AGNIESZKA2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-05-11 do dziś
21. NazwiskoOLSZÓWKA2022-05-11 do dziś
2. ImionaBARBARA MARTA2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-05-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-12-01 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2021-12-01 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-12-01 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-12-01 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-12-01 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-12-01 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-12-01 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-12-01 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.12.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.12.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów