FIRMA HANDLOWA „GRZEŚ” LUSZCZAK SPOŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000930892
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-05-15
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/7141/23/294]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-11-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 272627596 NIP 64110059242021-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „GRZEŚ” LUSZCZAK SPOŁKA JAWNA2021-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2021-11-04 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. MAGAZYNOWA nr domu 50 kod pocztowy 41-700 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2021-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122-10-2021 R. - REP. A NR 4956/2021 NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE2021-11-04 do dziś
206.12.2021 R.- UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE2022-02-28 do dziś
302.05.2023 R. - PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2023-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-11-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale22.10.2021, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI FIRMA HANDLOWA „GRZEŚ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ FIRMA HANDLOWA „GRZEŚ” LUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE JEDNOGŁOŚNEJ UCHWAŁY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22-10-2021 R.2021-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „GRZEŚ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-11-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-11-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000491194 2021-11-04 do dziś
5. Numer REGON2726275962021-11-04 do dziś
6. Numer NIP64110059242021-11-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUSZCZAK2021-11-04 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-11-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-11-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-11-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAŃSKA2023-05-15 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2023-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-05-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-05-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-05-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-05-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK MIROSŁAW LUSZCZAK; POZOSTALI WSPÓLNICY POZBAWIENI SĄ PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2021-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUSZCZAK2021-11-04 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMILER2021-11-04 do dziś
2. ImionaTERESA2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-11-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2021-11-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-11-04 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-11-04 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2021-11-04 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2021-11-04 do dziś
564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-11-04 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-11-04 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2021-11-04 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-11-04 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
2data złożenia 08.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów