FUNDACJA DJ`S4DJ`S

Stan na dzień 2021-12-07 godz. 17:20:22
Numer KRS: 0000930317
Numer REGON: 520456111
Numer NIP: 7312074265
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-11-16
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/30095/21/920]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2021-11-16 do dziś
3. NazwaFUNDACJA DJ`S4DJ`S2021-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2021-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość PABIANICE ulica UL. GRABOWA nr domu 12 nr lokalu 1 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2021-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.05.2021 R.2021-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEŻELI WARTOŚĆ PRZEDMIOTU CZYNNOŚCI PRAWNEJ DOKONYWANEJ DZIAŁANIEM ZARZĄDU FUNDACJI PRZEKRACZA KWOTĘ 30 000,00 ZŁ. 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU, TO JEST W SYTUACJI GDY WARTOŚĆ PRZEDMIOTU CZYNNOŚCI PRAWNEJ DOKONYWANEJ DZIAŁANIEM ZARZĄDU FUNDACJI NIE PRZEKRACZA 30 000,00 ZŁ, MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO.2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSISZ2021-11-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ DARIUSZ2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIERAŚ2021-11-16 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ZBIGNIEW2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2021-11-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALISZEWSKI2021-11-16 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2021-11-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBASIEWICZ2021-11-16 do dziś
2. ImionaMATEUSZ WŁADYSŁAW2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2021-11-16 do dziś
2. ImionaARTUR MAKSYMILIAN2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-11-16 do dziś
259 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2021-11-16 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-11-16 do dziś
469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2021-11-16 do dziś
577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2021-11-16 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-11-16 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-11-16 do dziś
890 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2021-11-16 do dziś
990 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów