BORUTA-ZACHEM KOLOR SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000930110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2022-05-09
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/13594/21/223]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-11-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 363346622 NIP 95326585262021-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORUTA-ZACHEM KOLOR SPÓŁKA AKCYJNA2021-11-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2021-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. JAKÓBA HECHLIŃSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 85-825 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2021-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.06.2021, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, NOTARIUSZ OPARA EWA, REP. A.: 3898/20212021-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-02 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-11-02 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-11-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale18.06.2021, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BORUTA-ZACHEM KOLOR SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 18 CZERWCA 2021 ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: BORUTA-ZACHEM KOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ EWĘ OPARĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, PRZY UL. KS. AUGUSTYNA KORDECKIEGO 12/3, REP. A NR 3898/20212021-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBORUTA-ZACHEM KOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-11-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000594478 2021-11-02 do dziś
5. Numer REGON3633466222021-11-02 do dziś
6. Numer NIP95326585262021-11-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUB.TECH SPÓŁKA AKCYJNA2021-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0932247212021-11-02 do dziś
4. Numer KRS0000482497 2021-11-02 do dziś
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2021-11-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7967100,00 ZŁ2021-11-02 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji796710002021-11-02 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2021-11-02 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego7967100,00 ZŁ2021-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002021-11-02 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII A2021-11-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii796710002021-11-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-11-02 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2021-11-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM2021-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPESZYŃSKI2021-11-02 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPESZYŃSKA2022-05-09 do dziś
2. ImionaKAROLINA AGNIESZKA2022-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-09 do dziś
21. NazwiskoBIELSKI2021-11-02 do dziś
2. ImionaARTUR MARIAN2021-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-02 do dziś
31. NazwiskoNOWAKOWSKA2021-11-02 do dziś
2. ImionaKAROLINA MARIA2021-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-02 do dziś
43. Numer PESEL***********2021-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPESZYŃSKA2022-05-09 do dziś
2. ImionaBEATA ALICJA2022-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2022-05-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2021-11-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2021-11-02 do dziś
220 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2021-11-02 do dziś
320 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-11-02 do dziś
446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2021-11-02 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-11-02 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-11-02 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2021-11-02 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-11-02 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów