INTELLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000930065
Numer REGON: 520437929
Numer NIP: 5833440027
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/538381/23/322]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2021-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK nr domu 1 nr lokalu 1508 kod pocztowy 80-855 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-10-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINTELLIN.CAPSULE@GMAIL.COM2021-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.10.20212021-10-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 01-12-2021, REP. A 28023/2021, NOTARIUSZ ANNA WNUK-OGONOWSKA, WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA UMOWY SPÓŁKI ZOSTAJĄ ZASTĄPIONE NOWYMI2022-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEKOP2021-10-29 do dziś
2. ImionaZUZANNA WERONIKA2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 600,00 ZŁOTYCH2022-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2021-10-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 600,00 ZŁOTYCH2022-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAZDA2021-10-29 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 550,00 ZŁOTYCH2022-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASI IGS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3805256102022-01-17 do dziś
4. Numer KRS0000736307 2022-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 750,00 ZŁOTYCH2022-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2022-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEKOP2021-10-29 do dziś
2. ImionaZUZANNA WERONIKA2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2021-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 60 PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2021-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2023 okres OD 31.10.2021 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.10.2021 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów