GS MINERAL BRYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000929189
Numer REGON: 520323717
Numer NIP: 6511739962
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/451752/22/611]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2021-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS MINERAL BRYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA2021-10-29 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-10-29 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY2021-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻORY ulica UL. PSZCZYŃSKA nr domu 52B kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA 2021-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu1- 30.09.2021 R., NOTARIUSZ DAMIAN KORBECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 5846/2021; - 07.10.2021 R., NOTARIUSZ DAMIAN KORBECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 6140/20212021-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYCH2021-10-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW HENRYK2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2021-10-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-10-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-10-29 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-10-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIŃSKI2021-10-29 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JACEK2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2021-10-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-10-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-10-29 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-10-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2021-10-29 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji502021-10-29 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2021-10-29 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2021-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport10,00 ZŁ2021-10-29 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2021-10-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii502021-10-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-10-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI2021-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYCH2021-10-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW HENRYK2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIŃSKI2021-10-29 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JACEK2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2021-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2021-10-29 do dziś
223 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2021-10-29 do dziś
323 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2021-10-29 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-10-29 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-10-29 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-10-29 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-10-29 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-10-29 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2022 okres OD 29.10.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów