LA ROSA PROFESIONALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000928835
Numer REGON: 520277680
Numer NIP: 9562371611
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2024-04-05
Sygnatura akt[RDF/592230/24/806]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA ROSA PROFESIONALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2021-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. GEN. JÓZEFA DWERNICKIEGO nr domu 48 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2021-10-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHIACYNT@HIACYNT.COM.PL2021-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.10.20212021-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATLAKIEWICZ2021-10-25 do dziś
2. ImionaJACEK2021-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 PLN2021-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATLAKIEWICZ2021-10-25 do dziś
2. ImionaALINA ANNA2021-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 PLN2021-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATLAKIEWICZ2021-10-25 do dziś
2. ImionaJACEK2021-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMATLAKIEWICZ2021-10-25 do dziś
2. ImionaALINA ANNA2021-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2021-10-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2021-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 45 SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2021-10-25 do dziś
246 42 SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2021-10-25 do dziś
346 44 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2021-10-25 do dziś
446 46 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2021-10-25 do dziś
546 49 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-10-25 do dziś
646 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-10-25 do dziś
758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2021-10-25 do dziś
859 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-10-25 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2022 okres OD 25.10.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
2data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3data złożenia 05.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.10.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów