BORN IN THE 80`S CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000928718
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-10-25
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/28812/21/518]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORN IN THE 80`S CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŻMIGRODZKA nr domu 93B kod pocztowy 51-130 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.10.20212021-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWICKI2021-10-25 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PIOTR2021-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały62 (SZEŚĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.100 (TRZY TYSIĄCE STO) ZŁOTYCH2021-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENERT2021-10-25 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ŁUKASZ2021-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały88 (OSIEMDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.400 (CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA) ZŁOTYCH2021-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEFFECTIVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0224206302021-10-25 do dziś
4. Numer KRS0000511111 2021-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 (TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.900 (TYSIĄC DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH2021-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2021-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENERT2021-10-25 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ŁUKASZ2021-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWICKI2021-10-25 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PIOTR2021-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENERT2021-10-25 do dziś
2. ImionaKAROLINA2021-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2021-10-25 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2021-10-25 do dziś
361 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2021-10-25 do dziś
463 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-10-25 do dziś
563 91 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2021-10-25 do dziś
685 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów