HEWELIUM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000928648
Numer REGON: 520018701
Numer NIP: 9571137949
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-02-09
Sygnatura akt[RDF/368507/22/795]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 5200187012021-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEWELIUM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2021-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. KASZTANOWA nr domu 9 nr lokalu 24 kod pocztowy 80-540 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-10-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@HEWELIUM24.PL2021-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.2021, NOTARIUSZ CEZARY JĘDROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA CEZARY JĘDROWICZ, 81-391 GDYNIA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 43/25, REP. A NR 2976/20212021-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-10-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁYNARCZYK2021-10-22 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2021-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2021-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEJNOWSKA2021-10-22 do dziś
2. ImionaBARBARA2021-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 050,00 ZŁ2021-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2021-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁYNARCZYK2021-10-22 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2021-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEJNOWSKA2021-10-22 do dziś
2. ImionaHANNA DOROTA2021-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-10-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-10-22 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2021-10-22 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-10-22 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-10-22 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-10-22 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-10-22 do dziś
743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-10-22 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-10-22 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.02.2022 okres OD 22.10.2021 DO 31.12.20212022-02-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.10.2021 DO 31.12.20212022-02-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.10.2021 DO 31.12.20212022-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów