A.B.S. FACTORING SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000928149
Numer REGON: 520417223
Numer NIP: 9542832865
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2024-02-08
Sygnatura akt[RDF/580004/24/358]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.B.S. FACTORING SPÓŁKA AKCYJNA2021-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2021-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. JESIONOWA nr domu 22 nr lokalu 6.4 kod pocztowy 40-158 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2021-11-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ABS-FACTORING.PL2021-11-09 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ABS-FACTORING.PL2021-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.08.2021 R. NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH PRZEMYSŁAW CZUK, REP A 7487/20212021-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-09 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-11-09 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2021-11-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2000001,00 ZŁ2021-11-09 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji20000012021-11-09 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2021-11-09 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1925001,00 ZŁ2021-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002021-11-09 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2021-11-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20000012021-11-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-11-09 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2021-11-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB PROKURENTA, DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM, JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA.2021-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODRZEJEWSKI2023-01-13 do dziś
2. ImionaGREGOR2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKLINDWORTH2021-11-09 do dziś
2. ImionaTHORSTEN2021-11-09 do dziś
21. NazwiskoKARRER2021-11-09 do dziś
2. ImionaHELMUT2021-11-09 do dziś
31. NazwiskoSCHLOSSMACHER2021-11-30 do dziś
2. ImionaGERT2021-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 91 Z LEASING FINANSOWY2021-11-09 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-11-09 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-11-09 do dziś
466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2021-11-09 do dziś
566 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2021-11-09 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.02.2024 okres OD 24.08.2021 DO 31.12.20222024-02-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 24.08.2021 DO 31.12.20222024-02-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.08.2021 DO 31.12.20222024-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów