FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA GAMBIA AGNIESZKA BORKOWSKA KRZYSZTOF STĘPIEŃ MARCIN BORKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000927833
Numer REGON: 520224151
Numer NIP: 6112814509
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-04-15
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/6012/22/557]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA GAMBIA AGNIESZKA BORKOWSKA KRZYSZTOF STĘPIEŃ MARCIN BORKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2021-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIA GÓRA gmina JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2021-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica UL. OSIEDLE RAKOWNICA nr domu 8 nr lokalu 9 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2021-10-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAGNIESZKA@GAMBIA.NET.PL2021-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.10.20212021-10-19 do dziś
216.12.2021 R NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI; AKT NOTARIALNY REP. A NR 6794/2021; KN W KAMIENNEJ GÓRZE NOTARIUSZ IRENEUSZ BARCIŚ2022-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKA2021-10-19 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-10-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-10-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-10-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-10-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2021-10-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2021-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-10-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-10-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-10-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-10-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2021-10-19 do dziś
2. ImionaMARCIN MICHAŁ2021-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-10-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-10-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-10-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-10-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE BEZ KONIECZNOŚCI APROBATY POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW2022-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKA2021-10-19 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2021-10-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2021-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2021-10-19 do dziś
2. ImionaMARCIN MICHAŁ2021-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2021-10-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-10-19 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-10-19 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-10-19 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-10-19 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów