L50 MR PROJEKT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000927062
Numer REGON: 361706967
Numer NIP: 9571079011
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-12-20
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/20749/23/625]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL50 MR PROJEKT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-10-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2023-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. KRÓLOWEJ JADWIGI nr domu 137E nr lokalu 1 kod pocztowy 80-034 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2023-12-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@MRPROJEKT.COM.PL2021-10-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MRPROJEKT.COM.PL2021-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 25.08.2021 R., REP. A NR 9025/2021, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. PIWNEJ NR 1/2, NOTARIUSZ PIOTR LANGOWSKI2021-10-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.11.2023, REP. A 7746/2023 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA PIOTRA LANGOWSKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. PIWNEJ NR 1/2. ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2023-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-10-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale25.08.2021, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI L50 MR PROJEKT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W GDYNI; UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KOMNADYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ O PRZYJĘCIU TEKSTU JEJ UMOWY ZOSTAŁA PODJĘTA DNIA 25.08.2021 R. PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 9025/2021 PRZED NOTRAIUSZM PIOTREM LANGOWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. PIWNEJ NR 1/22021-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaL50 MR PROJEKT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-10-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-10-14 do dziś
3. Numer w rejestrze0000713102 2021-10-14 do dziś
5. Numer REGON3617069672021-10-14 do dziś
6. Numer NIP95710790112021-10-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKA2021-10-14 do dziś
2. ImionaMONIKA EWA2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.000,00 PLN2021-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUCHELSKI2021-10-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.000,00 PLN2021-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2021-10-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.000,00 PLN2021-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2021-10-14 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 PLN2021-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-14 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALEWSKI2021-10-14 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW MAREK2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.900,00 PLN2021-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-14 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMR PROJEKT III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5212621652022-08-12 do dziś
4. Numer KRS0000953392 2022-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2022-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego27900,00 ZŁ2021-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2021-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBERT2021-10-14 do dziś
2. ImionaROBERT WOJCIECH2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZUBERT2021-10-14 do dziś
2. ImionaDOROTA2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-14 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2021-10-14 do dziś
21. NazwiskoSAWICKI2021-10-14 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW RYSZARD2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-14 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2021-10-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-10-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-10-14 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-10-14 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-10-14 do dziś
464 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-10-14 do dziś
566 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2021-10-14 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-10-14 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2021-10-14 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-10-14 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2022 okres OD 14.10.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.10.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów