GEOTECHNOLOGY NOWAK IT SERVICES SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000926771
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-11-16
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/48137/21/472]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGEOTECHNOLOGY NOWAK IT SERVICES SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZŁOCIENIA nr domu 4 nr lokalu 26 kod pocztowy 01-168 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.08.2021 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ GÓRSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. CIOŁKA 13 LOK. 100, REPERTORIUM A NR 3171/20212021-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2021-11-16 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ŁUKASZ2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK SZAWARSKA2021-11-16 do dziś
2. ImionaAGATA2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-11-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2021-11-16 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ADAM2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-11-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEOTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1428477812021-11-16 do dziś
4. Numer KRS0000380240 2021-11-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-11-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2021-11-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH2021-11-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH2021-11-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-11-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM2021-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2021-11-16 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ŁUKASZ2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK SZAWARSKA2021-11-16 do dziś
2. ImionaAGATA2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2021-11-16 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ADAM2021-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2021-11-16 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2021-11-16 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-11-16 do dziś
447 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-11-16 do dziś
595 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2021-11-16 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-11-16 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-11-16 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-11-16 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2021-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów