TAMUVAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000926560
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-12-06
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/61766/23/163]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMUVAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC EUROPEJSKI nr domu 1 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.2021 R., REP. A: NR 5757/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2021-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANATTONI DEVELOPMENT EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1413388242023-01-09 do dziś
4. Numer KRS0000310363 2023-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 205.000,00 ZŁ2023-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego205000,00 ZŁ2023-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-10-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-10-12 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-10-12 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-10-12 do dziś
464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-10-12 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-10-12 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-10-12 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-10-12 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2021-10-12 do dziś
970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2023 okres OD 08.09.2021 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.09.2021 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.09.2021 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ TAMUVAN INVESTMENTS SP. Z O.O. Z DNIA 1 GRUDNIA 2023 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA JEJ W STAN LIKWIDACJI. AKT NOTARIALNY REP. A NR 9407/2023 SPORZĄDZONY PRZEZ JANA PRZYBYŁĘ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY EMILII PLATER NUMER 10 LOK. 7 W WARSZAWIE , 01.12.20232023-12-06 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2023-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoTROJAŃSKA2023-12-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KARINA2023-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ TAMUVAN INVESTMENTS SP. Z O.O. Z DNIA 1 GRUDNIA 2023 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA JEJ W STAN LIKWIDACJI. AKT NOTARIALNY REP. A NR 9407/2023 SPORZĄDZONY PRZEZ JANA PRZYBYŁĘ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY EMILII PLATER NUMER 10 LOK. 7 W WARSZAWIE, , 01.12.20232023-12-06 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów