HIGH STANDARD RENOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000926472
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/60526/21/600]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH STANDARD RENOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WŁODARZEWSKA nr domu 59E nr lokalu 44U kod pocztowy 02-384 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.10.20212021-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYSZEWSKI2021-10-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95000,00 ZŁ2021-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-10-12 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2021-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZYŃSKI2021-10-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2021-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYSZEWSKI2021-10-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-10-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 31 TYNKOWANIE2021-10-12 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2021-10-12 do dziś
343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2021-10-12 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2021-10-12 do dziś
543 91 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2021-10-12 do dziś
616 23 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2021-10-12 do dziś
731 01 PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2021-10-12 do dziś
831 02 PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2021-10-12 do dziś
931 09 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2021-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów