LABORATORIUM ANTEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000926083
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-05-29
Sygnatura akt[RDF/491546/23/737]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243174401 NIP 64125301182021-10-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM ANTEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-10-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2021-10-15 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. CHRYZANTEM nr domu 23 kod pocztowy 41-700 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.06.2021 R. - REP.A NR 4496/2021, NOTARIUSZ ANNA BANYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU2021-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-10-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-10-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ LABORATORIUM ANTEO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FIRMA: LABORATORIUM ANTEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PODSTAWA PRAWNA: ART.551§1 KSH W ZWIĄZKU Z ART.571 KSH. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY NR 1: 30 CZERWCA 2021R. ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ: WSPÓLNICY TJ. KOMANDYTARIUSZE DAMIAN BANACH I DARIUSZ BANACH ORAZ KOMPLEMENTARIUSZ ANTEO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - AKT NOTARIALNY REP.A NR 4496/2021, NOTARIUSZ ANNA BANYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU2021-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLABORATORIUM ANTEO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-10-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-10-15 do dziś
3. Numer w rejestrze0000449294 2021-10-15 do dziś
5. Numer REGON2431744012021-10-15 do dziś
6. Numer NIP64125301182021-10-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACH2021-10-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MAREK2021-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2022-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACH2021-10-15 do dziś
2. ImionaDAMIAN FRANCISZEK2021-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2022-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO W SPRAWACH O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SPRAWACH O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 30.000,00 ZŁ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACH2021-10-15 do dziś
2. ImionaDAMIAN FRANCISZEK2021-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACH2021-10-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MAREK2021-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2021-10-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-10-15 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-10-15 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-10-15 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2021-10-15 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-10-15 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-10-15 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-10-15 do dziś
861 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2021-10-15 do dziś
961 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2021-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-06 do dziś
2data złożenia 28.12.2022 okres OD 15.10.2021 DO 31.12.20212022-12-28 do dziś
3data złożenia 29.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-06 do dziś
2OD 15.10.2021 DO 31.12.20212022-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów