BMG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-10-15 godz. 14:52:14
Numer KRS: 0000924565
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9611/21/972]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 080298595 NIP 59930723772021-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBMG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2021-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina KOSTRZYN NAD ODRĄ miejscowość KOSTRZYN NAD ODRĄ2021-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSTRZYN NAD ODRĄ ulica OSIEDLE PARKOWE nr domu 5 kod pocztowy 66-470 poczta KOSTRZYN NAD ODRĄ kraj POLSKA 2021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.08.2021R. NOTARIUSZ BARBARA WOLSKA KANCELARIA NOTARIALNA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ REPERTORIUM A NR 7852/20212021-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-09-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BMG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ O PRZEKSZTAŁCENIU BMG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ JAWNĄ BMG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) ZAPROTOKOŁOWANA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 04.08.2021R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ BARBARĘ WOLSKĄ KANCELARIA NOTARIALNA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ REPERTORIUM A NR 7852/20212021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBMG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-09-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-09-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000539876 2021-09-30 do dziś
5. Numer REGON0802985952021-09-30 do dziś
6. Numer NIP59930723772021-09-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARON2021-09-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2021-09-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBMG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0811979562021-09-30 do dziś
4. Numer KRS0000502385 2021-09-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM LUB PROKURENTEM.2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARON2021-09-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2021-09-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBMG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0811979562021-09-30 do dziś
4. Numer KRS0000502385 2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-09-30 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-09-30 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-09-30 do dziś
471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-09-30 do dziś
533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2021-09-30 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-09-30 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-09-30 do dziś
835 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2021-09-30 do dziś
969 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów