CUBETRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000924508
Numer REGON: 520083259
Numer NIP: 5252878420
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-03-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/13594/22/226]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBETRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 43A nr lokalu 37B kod pocztowy 01-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106-08-2021 R., NOARIUSZ MARTYNA RUTKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARTYNA RUTKOWSKA ELBLĄG, REP.A NR 4791/20212021-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZĄBEK2021-09-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPÓŁKA PMMARKET LTD Z SIEDZIBĄ W HAMILTON2021-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIENIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM, W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM BĄDŹ ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ 50 000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZĄBEK2021-09-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2021-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy150 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2021-09-30 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-09-30 do dziś
349 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2021-09-30 do dziś
452 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2021-09-30 do dziś
553 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2021-09-30 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów