INSTYTUT RYNKU KAPITAŁOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000924463
Numer REGON: 520147491
Numer NIP: 5252880144
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/544868/23/764]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT RYNKU KAPITAŁOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JASNA nr domu 19 nr lokalu 2 PIĘTRO kod pocztowy 00-058 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.09.20212021-10-07 do dziś
231-08-2022 R., ZMIANA: §1, §5, §6, §13, §152022-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-10-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIEWSKA2021-10-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2022-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARYAŃSKA2021-10-07 do dziś
2. ImionaKAROLINA ALEKSANDRA2021-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2022-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOMERSKI2022-09-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2022-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2022-09-26 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2022-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2022-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-26 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2022-09-26 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2022-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIEWSKA2021-10-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2021-10-07 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ TOMASZ2021-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-10-07 do dziś
263 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2021-10-07 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-10-07 do dziś
469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2021-10-07 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-10-07 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-10-07 do dziś
770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2021-10-07 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-10-07 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2023 okres OD 07.10.2021 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.10.2021 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów