GOOD DAY D. SURYNT I. KOZINA T. KRÓLAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-10-15 godz. 14:52:14
Numer KRS: 0000924316
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/16936/21/716]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGOOD DAY D. SURYNT I. KOZINA T. KRÓLAK SPÓŁKA JAWNA2021-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KARKONOSKI gmina SZKLARSKA PORĘBA miejscowość SZKLARSKA PORĘBA2021-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SZKLARSKA PORĘBA ulica UL. 1 MAJA nr domu 13 L.U. kod pocztowy 58-580 poczta SZKLARSKA PORĘBA kraj POLSKA 2021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109-09-20212021-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółka30 LAT2021-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURYNT2021-09-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLAK2021-09-30 do dziś
2. ImionaTERESA2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZINA2021-09-30 do dziś
2. ImionaIZABELA AGATA2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: WSPÓLNIK DARIUSZ SURYNT SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURYNT2021-09-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZINA2021-09-30 do dziś
2. ImionaIZABELA AGATA2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLAK2021-09-30 do dziś
2. ImionaTERESA2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-09-30 do dziś
247 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-09-30 do dziś
356 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-09-30 do dziś
456 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2021-09-30 do dziś
556 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2021-09-30 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-09-30 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-09-30 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-09-30 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów