PHARMOVIT DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000924313
Numer REGON: 366124193
Numer NIP: 7743231999
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-10-22
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/30231/21/592]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPHARMOVIT DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK2021-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica UL. KOSTROGAJ nr domu 9D kod pocztowy 09-400 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.07.2021R., NOTARIUSZ ANETA JODKO, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, REP A NR 3804/20212021-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-09-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 27.07.2021 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI - WSPÓLNICY PHARMOVIT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PODJĘLI DECYZJĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W PHARMOVIT DYSTRYBUCJA SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPHARMOVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-09-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-09-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000654095 2021-09-30 do dziś
5. Numer REGON3661241932021-09-30 do dziś
6. Numer NIP77432319992021-09-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWY2021-09-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.000,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWY2021-09-30 do dziś
2. ImionaANNA MONIKA2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2021-09-30 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWÓJT2021-09-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWY2021-09-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2021-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-30 do dziś
246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-09-30 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-09-30 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-09-30 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-09-30 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-09-30 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów