LABORATORIUM SYMBIOSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000924312
Numer REGON: 520317438
Numer NIP: 9721321733
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-11-14
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/18653/23/0]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM SYMBIOSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2021-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. RUBIEŻ nr domu 46 nr lokalu BUD.H kod pocztowy 61-612 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.09.2021 R.; NOTARIUSZ BEATA SPACZYŃSKA; KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKA - NOTARIUSZ, BEATA SPACZYŃSKA - NOTARIUSZ S.C. W POZNANIU; REP. A NR 3847/20212021-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘTA2022-06-27 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2022-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2023-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILIAN PIĘTA2022-06-27 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2022-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH2023-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINOGRADZKI2023-11-14 do dziś
2. ImionaADAM2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH2023-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-11-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PRIB ENGINEERING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3015062062023-11-14 do dziś
4. Numer KRS0000362469 2023-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH2023-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: WSPÓŁDZIAŁĄNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2021-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINOGRADZKI2023-11-14 do dziś
2. ImionaADAM2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILIAN PIĘTA2021-10-29 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2021-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2021-10-29 do dziś
201 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2021-10-29 do dziś
320 13 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2021-10-29 do dziś
420 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-10-29 do dziś
521 10 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2021-10-29 do dziś
621 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2021-10-29 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2023 okres OD 21.09.2021 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.09.2021 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów