ARTBIDLIVE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000922798
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-22
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/7452/21/313]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTBIDLIVE. COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2021-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. 11 LISTOPADA nr domu 60-62 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2021-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.08.2021 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 4765/2021, NOTARIUSZ JAN GROCHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. BARLICKIEGO 13; 1.09. 2021 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 4895/2021, NOTARIUSZ JAN GROCHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. BARLICKIEGO 13 - ZMIENIONO §17; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2021-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMCZEWSKA2021-09-22 do dziś
2. ImionaIWONA IRENA2021-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2021-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOZIMINA2021-09-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2021-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE2021-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMCZEWSKA2021-09-22 do dziś
2. ImionaIWONA IRENA2021-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOZIMINA2021-09-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRAMCZEWSKI2021-09-22 do dziś
2. ImionaMAREK2021-09-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-09-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-09-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-09-22 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2021-09-22 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2021-09-22 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-09-22 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-09-22 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-09-22 do dziś
763 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2021-09-22 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-22 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów