HDP HENRYK POLESZAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-10-15 godz. 14:52:14
Numer KRS: 0000922756
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/18295/21/676]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHDP HENRYK POLESZAK SPÓŁKA JAWNA2021-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat MALBORSKI gmina MALBORK miejscowość MALBORK2021-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość MALBORK ulica UL. SZEROKA nr domu 28 kod pocztowy 82-200 poczta MALBORK kraj POLSKA 2021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.08.2021, REP. A 3039/2021, NOTARIUSZ WOJCIECH JANICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TCZEWIE, UL. ŁAZIENNA 142021-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-09-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale31.08.2021, PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART.551§1 K.S.H. W ZW. Z ART.581 K.S.H. SPÓŁKI HDP HENRYK POLESZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW HDP HENRYK POLESZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z DNIA 31 SIERPNIA 2021 R. (AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA JANICKIEGO, W KANCELARII NOTARIALNEJ W TCZEWIE PRZY UL. ŁAZIENNEJ 14, REP. A 3039/2021)2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHDP HENRYK POLESZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-09-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-09-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000529139 2021-09-30 do dziś
5. Numer REGON2205308742021-09-30 do dziś
6. Numer NIP59325153082021-09-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLESZAK2021-09-30 do dziś
2. ImionaHENRYK2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLESZAK2021-09-30 do dziś
2. ImionaDANUTA IRENA2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLESZAK2021-09-30 do dziś
2. ImionaHENRYK2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLESZAK2021-09-30 do dziś
2. ImionaDANUTA IRENA2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-09-30 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-09-30 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-09-30 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-09-30 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-09-30 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-09-30 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2021-09-30 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2021-09-30 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów