ARTESANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000921416
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-14
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/44810/21/446]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 145927463 NIP 53220430642021-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTESANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość OTWOCK2021-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość OTWOCK ulica UL. TYSIĄCLECIA nr domu 36 nr lokalu 15 kod pocztowy 05-400 poczta OTWOCK kraj POLSKA 2021-09-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@NASTRYCHU.PL2021-09-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.NASTRYCHU.PL2021-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.08.2021R., REP. A NR 5481/2021, NOTARIUSZ MONIKA JANKIEWICZ; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL.WOLSKA 64A LOK.102021-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2021-09-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale31.08.2021, PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ Z O.O. NA PODSTAWIE ART 551. PAR 1 I PAR 2 ORAZ ART. 572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE ZAPROTOKOŁOWANEJ NOTARIALNIE UCHWAŁY Z DNIA 31.08.2021 R. WSPÓLNIKÓW ARTESANIA S.C.: ŁUKASZA TOMASZEK (PESEL 81080813757; NIP 5321665088; REGON 142737101) PAWŁA MAŁASZUK (PESEL 79122900897, NIP 5321657143, REGON 141768803)2021-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEK2021-09-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ2021-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁASZUK2021-09-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2021-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2021-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEK2021-09-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁASZUK2021-09-14 do dziś
2. ImionaBEATA2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-09-14 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-09-14 do dziś
317 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2021-09-14 do dziś
432 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2021-09-14 do dziś
532 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2021-09-14 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-14 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-09-14 do dziś
847 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-09-14 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów