GSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000921297
Numer REGON: 432653012
Numer NIP: 7122794476
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/432787/22/391]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2021-09-13 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. WOJCIECHOWSKA nr domu 7J kod pocztowy 20-704 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2021-09-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGSGLUBLIN@WP.PL2021-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.08.2021 R., REP. A NR 5248/2021, NOTARIUSZ JADWIGA PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE2021-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-09-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale25.08.2021, PRZEKSZTAŁCENIE ZGODNIE Z ART. 572 KSH W TRYBIE UPROSZCZONYM BEZ STOSOWANIA ART. 557 DO 561 KSH. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW W DNIU 25 SIERPNIA 2021.2021-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGSG GAWŁOWSKI, SKÓRKA SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2021-09-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-09-13 do dziś
3. Numer w rejestrze0000159147 2021-09-13 do dziś
5. Numer REGON4326530122021-09-13 do dziś
6. Numer NIP71227944762021-09-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKÓRKA2021-09-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ2021-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWŁOWSKI2021-09-13 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ2021-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWŁOWSKI2021-09-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ IZYDOR2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ2021-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2021-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2021-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKÓRKA2021-09-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWŁOWSKI2021-09-13 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWŁOWSKI2021-09-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ IZYDOR2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-09-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-09-13 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-09-13 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2021-09-13 do dziś
435 3 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2021-09-13 do dziś
571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-09-13 do dziś
642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-09-13 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-09-13 do dziś
827 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2021-09-13 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2022 okres OD 13.09.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.09.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów