LABEL27 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000921295
Numer REGON: 389925392
Numer NIP: 6772468338
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/21980/23/573]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejPROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2021-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABEL27 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2021-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA nr domu 98 kod pocztowy 31-334 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-06-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLABEL27@VP.PL2023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.09.2021R.2021-09-14 do dziś
226.11.2021, REPERTORIUM A NR 21852/2021, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ, MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA - ZMIENIONO: § 4, § 5, § 6, § 8; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2022-04-13 do dziś
322.09.2022 R., A NUMER 12540/2022, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE , NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, ZMIANA § 42022-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-14 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-09-14 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1303000,002022-11-18 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokryty40002022-11-18 do dziś
3. TbdNIE2021-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nie dotyczyA - AKCJE ZWYKŁE2021-09-14 do dziś
2. Nie dotyczy10002021-09-14 do dziś
3. Nie dotyczyAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-09-14 do dziś
21. Nie dotyczyB2022-04-13 do dziś
2. Nie dotyczy30002022-04-13 do dziś
3. Nie dotyczy3000, NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII B BĘDZIE PRZYPADAĆ DYWIDENDA W WYSOKOŚCI DWUKROTNIE WYŻSZEJ NIŻ PRZYPADAJĄCA NA AKCJE SERII A2022-04-13 do dziś
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 11 - Ignoruj
1. IgnorujNIE2021-09-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODULA2022-08-25 do dziś
2. ImionaERYK2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEWROCKI2021-09-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-11-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-09-14 do dziś
281 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2021-09-14 do dziś
382 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2021-09-14 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-04-13 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-04-13 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-04-13 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-11-18 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2022-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2023 okres OD 14.09.2021 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.09.2021 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.09.2021 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów