L2BEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000920990
Numer REGON: 389922471
Numer NIP: 7011051128
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-06-26
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/36812/24/392]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL2BEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 16 nr lokalu 4 kod pocztowy 00-680 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.09.20212021-09-10 do dziś
211.05.2022, ZMIANA: § 4.2022-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLACHCIAK2021-09-10 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2021-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ2024-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEPUSZEWSKI2021-09-10 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2021-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁ2024-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKI2023-02-20 do dziś
2. ImionaJACEK ALEKSANDER2023-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2024-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEPUSZEWSKI2024-06-26 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2024-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLACHCIAK2021-09-10 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2021-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2021-09-10 do dziś
262 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2021-09-10 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2021-09-10 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-09-10 do dziś
582 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2022-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2023 okres OD 10.09.2021 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
2data złożenia 10.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.09.2021 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
2OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.09.2021 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
2OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów