GOMAA IMPORT EXPORT AND FOOD INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-20 godz. 13:35:20
Numer KRS: 0000920909
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/22675/21/19]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGOMAA IMPORT EXPORT AND FOOD INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica KĄCIK nr domu 4 kod pocztowy 30-549 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 18.05.2021, REPERTORIUM A NR 12431/2021, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH ZARZYCKI, SABINA IŁOWSKA NOTARIUSZE S.C., UL. MOSIĘŻNICZA 3, 31-547 KRAKÓW; SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z 09.08.2021, REPERTORIUM A NR 20543/2021, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH ZARZYCKI, SABINA IŁOWSKA NOTARIUSZE S.C., UL. MOSIĘŻNICZA 3, 31-547 KRAKÓW2021-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANSOUR MAHMOUD ELSHOURA2021-09-30 do dziś
2. ImionaMOHAMED GOMAA2021-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANSOUR MAHMOUD2021-09-30 do dziś
2. ImionaMAHMOUD GOMAA2021-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.400,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANSOUR MAHMOUD2021-09-30 do dziś
2. ImionaMANSOUR GOMAA2021-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.400,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAD MOHAMED2021-09-30 do dziś
2. ImionaMONTASER ABDELKARIM2021-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 700,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANSOUR MAHMOUD ELSHOURA2021-09-30 do dziś
2. ImionaMOHAMED GOMAA2021-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANSOUR MAHMOUD2021-09-30 do dziś
2. ImionaMAHMOUD GOMAA2021-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANSOUR MAHMOUD2021-09-30 do dziś
2. ImionaMANSOUR GOMAA2021-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAD MOHAMED2021-09-30 do dziś
2. ImionaMONTASER ABDELKARIM2021-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2021-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-09-30 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2021-09-30 do dziś
346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2021-09-30 do dziś
414 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2021-09-30 do dziś
532 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2021-09-30 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-30 do dziś
722 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-09-30 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-09-30 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów