M.MUCHA I G.PASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000920671
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-08
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/24218/21/34]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaM.MUCHA I G.PASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2021-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PL. SOLIDARNOŚCI nr domu 1/3/5 nr lokalu 415 kod pocztowy 53-661 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.09.2021R.2021-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2021-09-08 do dziś
2. ImionaMONIKA2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-09-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZKIEWICZ2021-09-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-09-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY SAMODZIELNIE2021-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2021-09-08 do dziś
2. ImionaMONIKA2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZKIEWICZ2021-09-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2021-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-09-08 do dziś
266 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2021-09-08 do dziś
370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2021-09-08 do dziś
482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-09-08 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-09-08 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów