FUNDACJA UPACJENTA

Stan na dzień 2021-10-15 godz. 14:52:14
Numer KRS: 0000920557
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-08
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/23513/21/261]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2021-09-08 do dziś
3. NazwaFUNDACJA UPACJENTA2021-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PŁK. RYSZARDA KUKLIŃSKIEGO nr domu 17A kod pocztowy 30-720 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPORZĄDZONY DNIA 27.05.2021 R., A NASTĘPNIE ZMIENIONY UCHWAŁĄ FUNDATORA Z DNIA 23.07.2021 R.. ORAZ UCHWAŁĄ Z DNIA 20.08.2021 R. - ZMIANA § 13 UST. 62021-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES DZIAŁAJACY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2021-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWADŹBA2021-09-08 do dziś
2. ImionaDOMINIK2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARGOL2021-09-08 do dziś
2. ImionaKONRAD2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2021-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITKOWSKI2021-09-08 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJASEK2021-09-08 do dziś
2. ImionaMAREK JÓZEF2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJOŁEK2021-09-08 do dziś
2. ImionaKAMIL MATEUSZ2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy187 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2021-09-08 do dziś
287 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2021-09-08 do dziś
387 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2021-09-08 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2021-09-08 do dziś
586 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2021-09-08 do dziś
686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2021-09-08 do dziś
786 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2021-09-08 do dziś
886 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2021-09-08 do dziś
986 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów