FHU ROBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000920401
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-07
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/25056/21/385]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-09-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 711692980 NIP 82122188482021-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFHU ROBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2021-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLCE gmina SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2021-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica UL. SOKOŁOWSKA nr domu 152E kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2021-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.08.2021, 9415/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA TROSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA M. TROSZKIEWICZ, A.SZULEPA SPÓŁKA CYWILNA, UL. PIŁSUDSKIEGO NR 7, 08-110 SIEDLCE2021-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-09-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale06.08.2021, SPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ FHU ROBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH NA PODSTAWIE POWZIĘTEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW UCHWAŁY NR 1 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ ORAZ PRZYJĘCIA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ POWSTAŁEJ Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ FHU ROBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Z KTÓREJ TO CZYNNOŚCI NOTARIUSZ MAŁGORZATA TROSZKIEWICZ SPORZĄDZIŁA AKT NOTARIALNY ZA REPERTORIUM A NR 9415/2021.2021-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFHU ROBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-09-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-09-07 do dziś
5. Numer REGON7116929802021-09-07 do dziś
6. Numer NIP82122188482021-09-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFHU ROBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469450902021-09-07 do dziś
4. Numer KRS0000483589 2021-09-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNGARI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1474327902021-09-07 do dziś
4. Numer KRS0000523214 2021-09-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSHROOMS LAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1474230402021-09-07 do dziś
4. Numer KRS0000522067 2021-09-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONA JEST WYŁĄCZNIE SPÓŁKA POD FIRMĄ FHU ROBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2021-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFHU ROBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469450902021-09-07 do dziś
4. Numer KRS0000483589 2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2021-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2021-09-07 do dziś
210 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2021-09-07 do dziś
347 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2021-09-07 do dziś
447 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-09-07 do dziś
549 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2021-09-07 do dziś
652 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2021-09-07 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-09-07 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-09-07 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów