STATUS-GROUP OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000920190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-08
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/18533/21/251]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTATUS-GROUP OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ2021-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2021-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica RYNEK ŁAZARSKI nr domu 4 nr lokalu B kod pocztowy 60-731 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.05.2021 R., NOTARIUSZ MARTA FRYDRYCHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. ZA GROBLĄ NR 3/4 LOK. U101, REP. A NR 3366/2021. 07.07.2021 R., NOTARIUSZ MARTA FRYDRYCHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 5021/2021 - SPROSTOWANIE § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2021-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSHCHENKO2021-09-08 do dziś
2. ImionaILLIA2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAVADSKA2021-09-08 do dziś
2. ImionaOLENA2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW SYTUACJI, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2021-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSHCHENKO2021-09-08 do dziś
2. ImionaILLIA2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAVADSKA2021-09-08 do dziś
2. ImionaOLENA2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2021-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-09-08 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-09-08 do dziś
352 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2021-09-08 do dziś
453 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2021-09-08 do dziś
555 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2021-09-08 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-09-08 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-09-08 do dziś
878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2021-09-08 do dziś
978 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów