BIOTHAL - WYNAJEM I DZIERŻAWA LEBDOWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000920169
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-08
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/14422/21/144]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIOTHAL - WYNAJEM I DZIERŻAWA LEBDOWICZ SPÓŁKA JAWNA2021-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŚWINOUJŚCIE gmina ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2021-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWINOUJŚCIE ulica UL. KAPITAŃSKA nr domu 1 kod pocztowy 72-600 poczta ŚWINOUJŚCIE kraj POLSKA 2021-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.07.2021 R., REP.A NR 4668/2021, NOTARIUSZ MARCIN POĆWIARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU2021-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-09-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - BIOTHAL-WYNAJEM I DZIERŻAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ JAWNĄ - BIOTHAL-WYNAJEM I DZIERŻAWA LEBDOWICZ SPÓŁKA JAWNA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA), DOKONANE W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, DOKONANE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NUMER 1/07/2021 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BIOTHAL-WYNAJEM I DZIERŻAWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 08 LIPCA 2021 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 4668/2021, NOTARIUSZ MARCIN POĆWIARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU.2021-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBIOTHAL-WYNAJEM I DZIERŻAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-09-08 do dziś
3. Numer w rejestrze0000871027 2021-09-08 do dziś
5. Numer REGON3875769122021-09-08 do dziś
6. Numer NIP85516012192021-09-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEBDOWICZ2021-09-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEBDOWICZ2021-09-08 do dziś
2. ImionaHANNA2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA, ZARÓWNO W SPRAWACH O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, JAK I NIEMAJĄTKOWYCH, UPRAWNIENIE SĄ WSPÓLNICY HANNA LEBDOWICZ I ANDRZEJ LEBDOWICZ - KAŻDY SAMODZIELNIE.2021-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEBDOWICZ2021-09-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEBDOWICZ2021-09-08 do dziś
2. ImionaHANNA2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów