DRACON MACIEJ PIRCZEWSKI, MATEUSZ PIRCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000920160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-07
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15280/21/137]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDRACON MACIEJ PIRCZEWSKI, MATEUSZ PIRCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA2021-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2021-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. ŻUBRÓW nr domu 3 nr lokalu 124 kod pocztowy 71-617 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2021-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.09.20212021-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIRCZEWSKI2021-09-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-09-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIRCZEWSKI2021-09-07 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIEZ PROKURENTEM2021-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIRCZEWSKI2021-09-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIRCZEWSKI2021-09-07 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-09-07 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-09-07 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-09-07 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-09-07 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-09-07 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-09-07 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-09-07 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-09-07 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów