GRUPA ZIELONY PARAPET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000919719
Numer REGON: 389933931
Numer NIP: 5761591365
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-04-08
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/56/22/19]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZIELONY PARAPET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OLESKI gmina DOBRODZIEŃ miejscowość BZINICA NOWA2021-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość BZINICA NOWA ulica UL. SPÓŁDZIELCZA nr domu 15D kod pocztowy 46-380 poczta DOBRODZIEŃ kraj POLSKA 2021-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.07.2021R., KN K. JOŃCZYK W OLEŚNIE, REP. A NR 5530/20212021-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROZDA2021-09-10 do dziś
2. ImionaMARTYN TOMASZ2021-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały510 DZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 255.000,00 ZŁ2021-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMEK2021-09-10 do dziś
2. ImionaWERONIKA PATRYCJA2021-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 DZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ2021-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2021-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU2021-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROZDA2021-09-10 do dziś
2. ImionaMARTYN TOMASZ2021-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKLIMEK2022-04-08 do dziś
2. ImionaWERONIKA PATRYCJA2022-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-08 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-04-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2021-09-10 do dziś
223 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2021-09-10 do dziś
320 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2021-09-10 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-09-10 do dziś
577 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2021-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów